Våra policys

Miljö – ur alla aspekter

Miljöpolicy

All industriell verksamhet påverkar miljön, även vår. Därmed har vi också ansvar för att vår påverkan begränsas. Lagstiftning och myndigheternas regler, tillstånd och villkor ska vara minimikrav.

Omtanke om människor och miljö ska forma vår verksamhet. Alla våra medarbetare ska gemensamt arbeta med miljöfrågor under stort ansvar. Vi ska regelbundet utvärdera och förbättra våra processer och produkter för att minimera påverkan på miljön.

Alla anställda skall vara väl förtrogen med företagets miljöpolicy.

Ansvar för arbetsmiljön

Arbetsmiljöpolicy

Attacus Stomsystem har en stark vilja att ta ansvar för arbetsmiljön. Lagstiftning och myndigheternas regler, tillstånd och villkor skall vara minimikrav.

Inom företaget ligger huvudansvaret för miljöfrågornas hantering på VD. Det åligger företagets chefer att som en del i övrig verksamhet, målinriktat och organiserat driva arbetsmiljöarbetet. Ansvar och befogenheter skall framgå av en dokumenterad delegeringsordning.

Alla anställda inom Attacus Stomsystem måste visa ett personligt ansvar för hälsa och miljö i det dagliga arbetet. Det ankommer på var och en att följa instruktioner och rutiner och vara uppmärksam på och genast rapportera risker för hälsa och miljö. Arbetsplatsernas teknik, arbetsorganisation och arbetsinnehåll skall utformas så att fysiska och psykiska belastningar minimeras och att arbetstagarna uppfattar arbetet meningsfullt och utvecklande.

Det lokala skyddsarbetet skall ske genom fortlöpande kontroll och tillsyn av verksamheten inom alla ansvarsområden. Det skall identifiera och åtgärda arbetsmiljöproblem så att företagets verksamhet kan bedrivas enligt de tekniska och sociala krav som kännetecknar en god arbetsmiljö.

Ansvariga i företaget skall planera, leda och kontrollera arbetsmiljöarbetet samt upprätta handlingsplaner och i övrigt dokumentera arbetsmiljön och arbetsmiljöarbetet. Samarbete mellan ledning och anställda skall vara en naturlig del av arbetsmiljöarbetet och inledas på ett så tidigt stadium som möjligt vid förändringsarbete.

arbetsmiljo-img
Vår

Kvalitetspolicy

Kvalitet vid Attacus Stomsystem skall innebära full trygghet för kunden. Krav i gällande normer och avtal ska uppfyllas och överenskommelser ska infrias.

Denna trygghet skall vi nå genom:
– att låta kvalitetsarbetet vara en naturlig del i det dagliga arbetet.
– att alla i företaget förstår, accepterar och motiverat tar sin del av ansvaret.
– att arbeta med ständiga förbättringar.
– att låta alla vara delaktiga i verksamhetens utveckling.
– hjälp av fastlagda rutiner, avdelningsvis och totalt.
– noggrann egenkontroll av försäljning, konstruktion, produktion, leverans och montage.

Vi har ett brett standardsortiment av prefabricerade betongelement