Vår vision

Attacus Stomsystems vision är att bli fastighetsutvecklarnas bästa partner för leveranser av stommar till boende, vård, skola, omsorg, kontor, parkeringshus och industri.

Attacus Stomsystems sätt att jobba

Vår effektiva organisation underlättar för oss att, från tid till annan lyssna in signalerna utifrån. Vi sätter kreativa lösningar före onödiga formaliteter. Kommer vi in tidigt i projekteringen tillfogar vi både ekonomiska och tekniska mervärden. Vi strävar alltid efter att förstå byggnadernas funktion och innehåll, inte bara deras konstruktion och prestanda. Eftersom vi är en leverantör som bygger med både trä och betong kan vi alltid hitta den bästa lösningen för kunden oavsett materialval.

Attacus miljöpolicy

All industriell verksamhet påverkar miljön, även vår. Därmed har vi också ansvar för att vår påverkan begränsas. Lagstiftning och myndigheternas regler, tillstånd och villkor ska vara minimikrav.

Omtanke om människor och miljö ska forma vår verksamhet. Alla våra medarbetare ska gemensamt arbeta med miljöfrågor under stort ansvar. Vi ska regelbundet utvärdera och förbättra våra processer och produkter för att minimera påverkan på miljön. Alla anställda ska vara väl förtrogen med företagets miljöpolicy.

Attacus arbetsmiljöpolicy

Attacus Stomsystem har en stark vilja att ta ansvar för arbetsmiljön. Lagstiftning och myndigheternas regler, tillstånd och villkor skall vara minimikrav. Inom företaget ligger huvudansvaret för miljöfrågornas hantering på vd. Det åligger företagets chefer att som en del i övrig verksamhet, målinriktat och organiserat driva arbetsmiljöarbetet. Ansvar och befogenheter ska framgå av en dokumenterad delegeringsordning.

Alla anställda inom Attacus Stomsystem måste visa ett personligt ansvar för hälsa och miljö i det dagliga arbetet. Det ankommer på var och en att följa instruktioner och rutiner och vara uppmärksam på och genast rapportera risker för hälsa och miljö. Arbetsplatsernas teknik, arbetsorganisation och arbetsinnehåll ska utformas så att fysiska och psykiska belastningar minimeras och att arbetstagarna uppfattar arbetet meningsfullt och utvecklande.

Det lokala skyddsarbetet ska ske genom fortlöpande kontroll och tillsyn av verksamheten inom alla ansvarsområden. Det ska identifiera och åtgärda arbetsmiljöproblem så att företagets verksamhet kan bedrivas enligt de tekniska och sociala krav som kännetecknar en god arbetsmiljö. Ansvariga i företaget ska planera, leda och kontrollera arbetsmiljöarbetet samt upprätta handlingsplaner och i övrigt dokumentera arbetsmiljön och arbetsmiljöarbetet. Samarbete mellan ledning och anställda ska vara en naturlig del av arbetsmiljöarbetet och inledas på ett så tidigt stadium som möjligt vid förändringsarbete.

Attacus kvalitetspolicy

Kvalitet vid Attacus Stomsystem ska innebära full trygghet för kunden. Krav i gällande normer och avtal ska uppfyllas och överenskommelser ska infrias. Denna trygghet ska vi nå genom: – att låta kvalitetsarbetet vara en naturlig del i det dagliga arbetet – att alla i företaget förstår, accepterar och motiverat tar sin del av ansvaret – att arbeta med ständiga förbättringar – att låta alla vara delaktiga i verksamhetens utveckling – hjälp av fastlagda rutiner, avdelningsvis och totalt – noggrann egenkontroll av försäljning, konstruktion, produktion, leverans och montage